The Majestic Million

The million domains we find with the most referring subnets

Free search and download of the top million websites, from the world's largest commercially available backlink database.

Want more Big Data?

Commission a bespoke Majestic Analytics report

Check it out

Position +/- Domain TLD TLD Rank Referring Subnets Referring IPs
764,379 46,050 loofbe.fun
.fun 201 375
16
470
20
764,380 46,029 ncwxs.fun
.fun 202 375
16
470
20
764,381 48,020 nksmdj.fun
.fun 203 375
16
470
21
764,382 46,043 lkkmmq.fun
.fun 204 375
16
470
20
764,383 46,039 kuaizhan121.fun
.fun 205 375
16
470
20
764,384 46,049 lxfmru.fun
.fun 206 375
16
470
20
764,385 46,018 p00wcn.fun
.fun 207 375
16
470
20
764,386 46,031 lkfmhq.fun
.fun 208 375
16
470
20
764,387 46,040 lgagmw.fun
.fun 209 375
16
470
20
764,388 46,014 o8uu6b.fun
.fun 210 375
16
470
20
764,389 46,022 lkzmkz.fun
.fun 211 375
16
470
20
764,390 46,017 mkjmpq.fun
.fun 212 375
16
470
20
764,391 46,043 nkrmsl.fun
.fun 213 375
16
470
20
764,392 46,039 mcfxd.fun
.fun 214 375
16
470
20
764,393 48,007 mkgmsb.fun
.fun 215 375
16
470
21
764,394 46,019 liuxinqiniubi.fun
.fun 216 375
16
470
20
764,395 46,013 ln9opf.fun
.fun 217 375
16
470
20
764,396 46,002 nryjk.fun
.fun 218 375
16
470
20
764,397 46,007 nkdmzn.fun
.fun 219 375
16
470
20
764,398 46,034 p9wtmz.fun
.fun 220 375
16
470
20
764,399 46,015 ntyyk.fun
.fun 221 375
16
470
20
764,400 46,005 n9crg5.fun
.fun 222 375
16
470
20
764,401 46,011 odxgy0.fun
.fun 223 375
16
470
20
764,402 46,033 mklmhc.fun
.fun 224 375
16
470
20
764,403 46,033 nkpmzj.fun
.fun 225 375
16
470
20
764,404 46,020 kuaizhan125.fun
.fun 226 375
16
470
20
764,405 45,996 lcpxr.fun
.fun 227 375
16
470
20
764,406 45,994 ld14t6.fun
.fun 228 375
16
470
20
764,407 46,012 kuaizhan228.fun
.fun 229 375
16
470
20
764,408 46,018 ksynk.fun
.fun 230 375
16
470
20
764,409 46,021 kuaizhan124.fun
.fun 231 375
16
470
20
764,410 46,013 lkmmkx.fun
.fun 232 375
16
470
20
764,411 45,999 mkdmnd.fun
.fun 233 375
16
470
20
764,412 45,994 n26nwp.fun
.fun 234 375
16
470
20
764,413 46,003 mkfmzh.fun
.fun 235 375
16
470
20
764,414 46,007 kuaizhan666.fun
.fun 236 375
16
470
20
764,415 45,984 ljyzk.fun
.fun 237 375
16
470
20
764,416 46,002 kuaizhan126.fun
.fun 238 375
16
470
20
764,417 46,025 tcozbq.fun
.fun 239 375
16
470
20
764,418 46,021 qw-w.fun
.fun 240 375
16
470
20
764,419 46,042 physk.fun
.fun 241 375
16
470
20
764,420 46,042 qdh1uv.fun
.fun 242 375
16
470
20
764,421 46,016 qtybk.fun
.fun 243 375
16
470
20
764,422 46,022 rdyyk.fun
.fun 244 375
16
470
20
764,423 46,020 tcdxd.fun
.fun 245 375
16
470
20
764,424 46,021 tcvlqk.fun
.fun 246 375
16
470
20
764,425 46,033 qqwdkc.fun
.fun 247 375
16
470
20
764,426 46,034 qdf1dj.fun
.fun 248 375
16
470
20
764,427 46,024 ti0m7j.fun
.fun 249 375
16
470
20
764,428 46,010 s-d-x-e.fun
.fun 250 375
16
470
20
764,429 46,017 py15jj.fun
.fun 251 375
16
470
20
764,430 46,025 qkkmcz.fun
.fun 252 375
16
470
20
764,431 46,021 pxyrk.fun
.fun 253 375
16
470
20
764,432 46,018 pkxmbf.fun
.fun 254 375
16
470
20
764,433 46,020 r6wtdi.fun
.fun 255 375
16
470
20
764,434 46,023 qkxmnk.fun
.fun 256 375
16
470
20
764,435 46,005 qa8qto.fun
.fun 257 375
16
470
20
764,436 46,013 tksmzl.fun
.fun 258 375
16
470
20
764,437 46,011 t5ixl0.fun
.fun 259 375
16
470
20
764,438 46,003 t8aiuj.fun
.fun 260 375
16
470
20
764,439 46,017 shyzk.fun
.fun 261 375
16
470
20
764,440 46,025 zqwykf.fun
.fun 262 375
16
470
20
764,441 46,036 zf78yy.fun
.fun 263 375
16
470
20
764,442 46,042 zkymnj.fun
.fun 264 375
16
470
20
764,443 46,046 ypwyy.fun
.fun 265 375
16
470
20
764,444 46,023 vb46g0.fun
.fun 266 375
16
470
20
764,445 46,035 zktmqg.fun
.fun 267 375
16
470
20
764,446 46,018 uitarc.fun
.fun 268 375
16
470
20
764,447 51,017 zklmhm.fun
.fun 269 375
17
470
21
764,448 46,020 zlywk.fun
.fun 270 375
16
470
20
764,449 46,027 x4mdip.fun
.fun 271 375
16
470
20
764,450 46,031 w8lmsv.fun
.fun 272 375
16
470
20
764,451 46,031 w-e-s.fun
.fun 273 375
16
470
20
764,452 46,026 xcwz.fun
.fun 274 375
16
470
20
764,453 46,033 ykwmsb.fun
.fun 275 375
16
470
20
764,454 46,009 yjytk.fun
.fun 276 375
16
470
20
764,455 46,019 wger.fun
.fun 277 375
16
470
20
764,456 46,017 wgwu.fun
.fun 278 375
16
470
20
764,457 46,015 wgyi.fun
.fun 279 375
16
470
20
764,458 46,008 xtyrk.fun
.fun 280 375
16
470
20
764,459 46,026 xqytk.fun
.fun 281 375
16
470
20
764,460 46,027 wkgmkc.fun
.fun 282 375
16
470
20
764,461 46,008 xlymk.fun
.fun 283 375
16
470
20
764,462 46,008 wkxmnw.fun
.fun 284 375
16
470
20
764,463 46,008 wwq1.fun
.fun 285 375
16
470
20
764,464 46,015 xiao004.fun
.fun 286 375
16
470
20
764,465 46,018 vy3uwq.fun
.fun 287 375
16
470
20
764,466 46,022 ys32zt.fun
.fun 288 375
16
470
20
764,467 46,008 wzyrk.fun
.fun 289 375
16
470
20
766,353 46,036 bkrmkp.fun
.fun 290 375
16
469
20
766,354 46,031 ckcmpp.fun
.fun 291 375
16
469
20
766,355 46,032 bkwmyx.fun
.fun 292 375
16
469
20
766,356 46,028 ckzmtj.fun
.fun 293 375
16
469
20
766,357 46,024 dkrmlh.fun
.fun 294 375
16
469
20
766,358 46,024 ckgmqz.fun
.fun 295 375
16
469
20
766,359 46,029 bkxmkq.fun
.fun 296 375
16
469
20
766,360 46,031 dkymmp.fun
.fun 297 375
16
469
20
766,361 46,025 dkpmtd.fun
.fun 298 375
16
469
20
766,362 46,021 ckfmzs.fun
.fun 299 375
16
469
20
766,363 46,027 bkzmnl.fun
.fun 300 375
16
469
20
< 1 2 3 4 >

Top Million Root Domains List generated on 01 Apr 2020 using data from the Fresh Index built on 29 Mar 2020 11:47 GMT